Algemene voorwaarden Beadcenter

Op deze pagina vindt u de algemene
voorwaarden van https://www.beadcenter.nl , zoals deze beschikbaar zijn gesteld
door  Beadcenter

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit
van de ondernemer

Artikel 3 –
Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De
overeenkomst

Artikel 6 –
Herroepingsrecht

Artikel 7 –
Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 –
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 –
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 –
Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming
en extra garantie

Artikel 13 – Levering
en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties:
duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 –
Klachtenregeling

Artikel 17 –
Geschillen

Artikel 18 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende
  overeenkomst
  : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
  diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
  digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een
  derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn
  waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt
  voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
  beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in
  digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die
  strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
  gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame
  gegevensdrager
  : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
  te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
  periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van
  de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op
  afstand
  : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten
  in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
  producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van
  de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor
  herroeping
  : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier
  voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
  consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor
  communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
  ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

BEADCENTER 

Kaneelveld 2, 5467 NR
Veghel (geen bezoekadres)

Telefoonnummer:
06-36113042

E-mailadres: info@slankzonderdieet.eu

KvK-nummer: 11055109

Btw-identificatienummer:

BTW nummer: NL001516527B06

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene
  voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
  niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
  zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
  kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst
  op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
  voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast
  deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
  kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een
  beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een
  volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
  inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
  niet.
 3. Elk aanbod bevat
  zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt,
  onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument
  het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst
  elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
  van data en zorgt hij voor een veilige website omgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich
  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
  niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal
  uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de
  vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden
  waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
 8. de informatie over
  garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip
  van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
  toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
  uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor
  opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
  dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument
  een herroepingsrecht heeft, het modelformulier
 12. In geval van een
  duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een
  overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
  bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer
  mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave
  van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde
  bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
  ontvangen, of:
 3. als de consument in
  eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
  meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van
  een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
  onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten
  voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
  ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:

 • De consument kan een
  dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
  niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
  opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde
  bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer
  de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
  het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
  twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
  leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer
  de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
  binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
  verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
  heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd
  zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
  het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard,
  de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
  hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
  zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen
  aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
  manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet
  aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem
  niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de
consument en kosten daarvan

 1. Als de consument
  gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
  door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
  wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar
  binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
  consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)
  de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product
  zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in
  acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
  verstreken.
 3. De consument zendt het
  product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
  originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de
  bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
  bij de consument.
 5. De consument draagt de
  rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer
  niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
  aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
  terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument
  herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
  dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor
  verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
  tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
  dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
  nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
  van de verbintenis.
 7. De consument draagt
  geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
  elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
  of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de
  consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet
  heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet
  uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
  gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
  verzocht.
 10. De consument draagt
  geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
  materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de
  levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
  nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend
  zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft
  nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument
  gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
  van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de
  melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
  stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt
  alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
  ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
  doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
  meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
  wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
  tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt
  voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
  tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
  kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft
  gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere
  methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de
navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten
  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
  voordoen;
 2. Overeenkomsten die
  gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
  verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
  aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de
  veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
  verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten,
  na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is
  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft
  verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als
  bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten
  voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
  woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met
  betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
  of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties
  van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
  worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
  consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel
  bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten
  die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na
  levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken
  waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
  waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
  werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-,
  video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften
  of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van
  digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is
  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft
  verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

15. Hygiënische artikelen zoals
badkleding en lingerie

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het
  aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
  en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het
  vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
  invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
  worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen
  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf
  3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van
  producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er
  voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
  is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de
  ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
  op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
  ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie
  wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
  importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
  vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in
  geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de
  grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
  bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van
  levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. Met inachtneming van
  hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
  30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform
  het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
  onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van
  beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een
  overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
  allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 3. De consument kan de in
  de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4.  
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;
  1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  1. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
   heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die
  voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het
  vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
  drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
  de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die
  voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
  verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met
  beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst
  een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
  einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders
  is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan
  van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14
  dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het
  verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van
  producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer
  verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling
  is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de
  plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
  de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument
  niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
  de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument
  een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen
  te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over
  het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de
  ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in
  rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
  bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
  volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele
  van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt
  over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de
  uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
  bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer
  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de
  ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling
  overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
  de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten
  tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel
van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Intellectueel eigendom

 Het
gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie
niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag
de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van  Beadcenter is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Beadcenter

Beadcenter aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden
wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
https://www.beadcenter .nl/ op deze pagina.

Wishlist 0
Continue Shopping